• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sodom

En­ligt 1 Mos 18-19 ut­plåna­de Gud So­dom och det närbelägna Go­mor­ra med ett regn av eld och sva­vel, som straff för invånar­nas onds­ka. Ett par tex­ter nämner yt­ter­li­ga­re två städer, Ad­ma och Se­vo­jim (5 Mos 29:23; Hos 11:8). Till­sam­mans med dem före­kom­mer i an­nat sam­man­hang (1 Mos 14:2) en fem­te, So­ar, som en­ligt 1 Mos 19:19-22 blev sko­nad. Möjli­gen har det fun­nits ett femstadsförbund, som tra­di­tio­nen knu­tits till; jfr Vish 10:7.

Stads­grup­pens läge anges vagt till trak­ten av Döda ha­vet, i ett land­skap som sägs ha föränd­rats to­talt ge­nom ka­ta­stro­fen (1 Mos 13:10). Försök har gjorts att kon­kre­ti­se­ra des­sa upp­gif­ter med hjälp av ar­ke­o­lo­gi och geo­lo­gi, men ut­an säkra re­sul­tat.

So­dom och Go­mor­ra upp­träder of­ta som sym­bo­ler för bot­tenlös syn­dig­het och som var­nan­de ex­em­pel för and­ra städer och folk (t.ex. Jes 1:9 f.; 13:19; Jer 23:14; Hes 16; Sef 2:9). Så fun­ge­rar nam­nen också i NT (t.ex. Matt 10:15; Rom 9:29; 2 Pet 2:6).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33