• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sova

En ara­me­isk stads­stat, i stort sett ba­ra känd ge­nom berättel­ser i GT som be­skri­ver kon­flik­ter med Saul (1 Sam 14:47), Da­vid (2 Sam 8:3-12; 10:6-8) och Sa­lo­mo (1 Kung 11:23; be­träffan­de 2 Krön 8:3 jfr Ha­mat). Av des­sa berättel­ser att döma var So­va en vik­tig makt­fak­tor i Sy­ri­en un­der Ha­da­de­sers, Da­vids motstånda­res, re­ge­ring men förlo­ra­de se­dan all be­ty­del­se. Var­ken hu­vud­sta­dens läge el­ler lan­dets om­fatt­ning kan bestämmas med säker­het. Tro­li­gen rör det sig om en trakt i Be­ka­da­len i det nu­va­ran­de Li­ba­non, där gränsen un­der Sa­lo­mos tid gick mel­lan Is­ra­el och Ha­mat.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33