• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Spetälska

Or­det spetäls­ka åter­ger i GT ett hebre­iskt ord (saráat) som används om mänsk­li­ga hud­sjuk­do­mar i 3 Mos 13-14 och ett par lik­nan­de lag­tex­ter (22:4; 4 Mos 5:2; 5 Mos 24:8). Be­släkta­de ut­tryck upp­träder också i några berättel­ser (2 Mos 4:6 f.; 4 Mos 12:10; 2 Sam 3:29; 2 Kung 5; 7:3-10; 15:5; 2 Krön 26:19-23). Ord­stam­men be­teck­nar i 3 Mos 13:47-59; 14:34-57 ska­dor på kläder och hus som in­te kan ha med spetäls­ka att göra. Här av­ses up­pen­bar­li­gen något slags möge­lan­grepp, och svens­ka ut­tryck med den in­nebörden har valts i översätt­ning­en.

Det hebre­is­ka or­det är alltså ing­en ex­akt term. När det används om människor kan det in­te säkert avgöras vil­ken el­ler vil­ka sjuk­do­mar man har tänkt på. Tro­li­gen rör det sig in­te om verk­lig spetäls­ka (lep­ra el­ler Han­sens sjuk­dom) ut­an om and­ra slag av hudföränd­ring­ar. Det tra­di­tio­nel­la svens­ka or­det har dock bi­behållits i översätt­ning­en, ef­tersom and­ra sjuk­doms­namn in­te skul­le ge någon säkra­re bild av vad sa­ken gäller. De star­ka käns­lor som knu­tits till or­det spetäls­ka mot­sva­rar i var­je fall dem som an­tyds i tex­ter­na.

Me­ning­en med de stränga bib­lis­ka reg­ler­na var i förs­ta hand att skyd­da den ri­tu­el­la ren­he­ten, in­te att före­byg­ga smitt­sprid­ning i vår tids me­ning. Den drab­ba­de räkna­des som oren. Varför man be­trak­ta­de just hud­sjuk­do­mar på det­ta sätt kan in­te avgöras.

När evan­ge­li­er­na ta­lar om spetäls­ka använder grund­tex­ten or­det lépra, som också är Sep­tu­a­gin­tas åter­giv­ning av det ovannämn­da hebre­is­ka ut­tryc­ket. Lik­he­ten med den nu­ti­da ter­men be­ty­der in­te att sjuk­do­men i des­sa fall måste upp­fat­tas på ett pre­ci­sa­re sätt. Det framgår av Matt 8:4 med par. att berättel­ser­na rör sig in­om den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga tan­kevärl­den med dess reg­ler. Kanske vill de också, mot bak­grund av tex­ter som 4 Mos 12:10-15; 2 Kung 5:1-16, framhäva Je­su över­na­tur­li­ga makt ge­nom att nämna just det­ta slags sjuk­dom.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33