• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Stötesten

Or­det mot­sva­ras i grund­tex­ten av två oli­ka ut­tryckssätt, knut­na till var sitt sub­stan­tiv. Det ena (próskom­ma, Rom 9:32; 14:21) be­teck­nar bok­stav­li­gen ett hin­der som man stöter emot och sna­var över. Det and­ra (skánda­lon, 1 Kor 1:23) be­ty­der egent­li­gen ”fälla”; det åter­ges bok­stav­ligt i Upp 2:14. Or­den, lik­som mot­sva­ran­de verb, används of­ta bild­ligt om ”förförel­ser” (Matt 18:7), dvs. om sådant som blir till an­stöt, förle­der människor­na, får de­ras tro att vack­la och kom­mer dem på fall. På många NT-ställen använder översätt­ning­en såda­na svens­ka ut­tryck, allt­ef­ter sam­man­hang­ets krav.

De två gre­kis­ka or­den upp­träder till­sam­mans i Rom 9:33; 1 Pet 2:8. På des­sa ställen ci­te­ras Jes 8:14, där mot­sva­ran­de hebre­is­ka ord används om Her­ren som ett hin­der och en fälla för de on­da. Tan­kegång­en tillämpas i NT på Je­sus och sam­manförs dess­utom med ett par and­ra GT-ställen, som hand­lar om en pålit­lig hörnsten (Ps 118:22; Jes 28:16). I NT:s sym­bolvärld jämförs alltså Je­sus på två sätt med en sten. Han är en grundsten, som de tro­en­de kan byg­ga på, och en stötes­ten, över vil­ken de ic­ke-tro­en­de sna­var för att slut­li­gen ”stå där med skam” vid den sista do­men (1 Pet 2:6).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33