• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Stam

Is­ra­els folk fram­träder i sin förs­ta för oss grip­ba­ra or­ga­ni­sa­tions­form som ett förbund av stam­mar. Stam­men är i he­la GT den övers­ta av de en­he­ter som fol­ket in­de­la­des i; Fa­milj. Tex­ter­na framhäver of­ta en per­sons stam­tillhörig­het. Även bi­belns gre­kisk­språki­ga de­lar ger ex­em­pel på det­ta (Tob 1:1; Luk 2:36; Fil 3:5).

I tra­di­tio­ner­na om fol­kets ur­sprung återförs in­del­ning­en på an­fa­dern Ja­kobs fa­milj. Hans tolv söner be­trak­tas som anfäder för var sin stam. Uppräkning­ar av stam­mar­na vi­sar en strävan att bi­behålla det­ta tolv­tal, som sym­bo­li­se­ra­de hel­het och full­kom­lig­het; så ännu i Upp 7:4-8. I som­li­ga fall med­tas al­la de namn som före­kom­mer i grund­berättel­sen om söner­nas födel­se (1 Mos 29:31-30:24; 35:18). And­ra uppräkning­ar (t.ex. 4 Mos 1; 26) utelämnar Le­vi, vars ef­ter­kom­man­de var an­sva­ri­ga för gudstjäns­ten men un­dan­tag­na från både krigs­tjänst och jord­in­ne­hav; Le­vit. Tolv­ta­let be­va­ras då ge­nom att Jo­sefs stam de­las på två, benämn­da ef­ter hans söner Efraim och Ma­nas­se. Även and­ra va­ri­a­tio­ner före­kom­mer. Uppräkning­ar­na kan va­ra ofullständi­ga (t.ex. 5 Mos 33), och nam­nens ord­ningsföljd växlar. Allt det­ta ty­der på att det slut­na tolv­tals­sy­ste­met har fått sin form först i den is­ra­e­li­tis­ka histo­ri­e­skriv­ning­en. Det ute­slu­ter in­te att äld­re geo­gra­fis­ka och po­li­tis­ka förhållan­den kan av­speglas i de oli­ka uppräkning­ar­na. Skil­da upp­fatt­ning­ar om stam­mar­nas be­ty­del­se och inbördes förhållan­den kom­mer till ut­tryck i lis­tor­nas va­ri­a­tio­ner.

En upp­del­ning av stam­sy­ste­met i mind­re en­he­ter skym­tar då tra­di­tio­nen grup­pe­rar Ja­kobs söner ef­ter de­ras mödrar. En­ligt 1 Mos 29-30; 35 fick Ja­kob först fy­ra söner med sin förs­ta hust­ru Lea (Ru­ben, Si­mon, Le­vi, Ju­da), däref­ter fy­ra söner med bi­hust­rur­na Bil­ha och Sil­pa (Dan, Naf­ta­li, Gad, Asher), så yt­ter­li­ga­re två med Lea (Isas­kar, Se­bu­lon) och slut­li­gen två med Le­as sys­ter Ra­kel (Jo­sef och Ben­ja­min). De äld­re Lea-stam­mar­na tycks mot­sva­ra en be­folk­nings­grupp i lan­dets södra del. De yng­re Lea-stam­mar­na och bi­hust­rur­nas stam­mar har va­rit knut­na till den nor­ra de­len, det se­na­re Ga­li­leen. Ra­kel-stam­mar­na hörde hem­ma däre­mel­lan, i kärn­området för Nord­ri­ket (kun­ga­ti­dens Is­ra­el), det se­na­re Sa­ma­ri­en. Bosätt­ningsmönst­ret var in­te oföränder­ligt; det hände att en stam fördrevs från sitt område och måste söka sig ett an­nat. Mer el­ler mind­re tyd­li­ga upp­gif­ter om såda­na förhållan­den gäller Ru­bens, Dans och Gads stam­mar.

Bi­beln nämner också stam­mar med vil­ka is­ra­e­li­ter­na var nära förbund­na ut­an att di­rekt räkna dem som si­na, t.ex. ke­ni­ter­na (Dom 1:16; 4:11; 1 Sam 15:6). Även det­ta ty­der på att stam­sy­ste­mets om­fatt­ning har va­ri­e­rat.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33