• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Stena, stening

Döds­straff ge­nom ste­ning före­kom­mer i GT:s lag­tex­ter och berättel­ser bl.a. i sam­band med sex­u­el­la förse­el­ser (5 Mos 22:21, 23 f.), hädel­se och av­gu­da­dyr­kan (3 Mos 20:2, 27; 24:10-16; 5 Mos 13:6-11; 17:2-7). Hur länge och i vil­ken om­fatt­ning bestämmel­ser­na tillämpa­des är ovisst. Rab­binsk tra­di­tion in­nehåller upp­gif­ter om hur straf­fet verkställ­des men vitt­nar också om stark återhåll­sam­het med att tillämpa det. Det är vi­da­re osäkert om ro­mar­na i ny­tes­ta­ment­lig tid tillät ju­dar­na att verkställa döds­straff. När NT ta­lar om ste­ning av­ses därför van­li­gen spon­ta­na vålds­ut­brott el­ler lynch­ning­ar (jfr 2 Mos 8:26; 4 Mos 14:10) sna­ra­re än re­guljära avrätt­ning­ar. Även berättel­ser­na om äkten­skaps­bry­ters­kan i Joh 7:53-8:11 och om Ste­fa­nos död i Apg 7:54-60 kan ur den syn­punk­ten tol­kas på fle­ra sätt.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33