• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Stund

På fle­ra ställen i NT används det­ta ord på ett särpräglat sätt. Ut­tryckssättet förmed­lar då en urkrist­na tron, med bak­grund i GT och särskilt i apo­ka­lyp­ti­ken, att Gud förut­ser och styr värl­dens förlopp. Både folk­slag och en­skil­da människor har en fast­ställd tid un­der vil­ken de le­ver och ver­kar. En människas ”tid” el­ler ”stund” är den av Gud bestämda ti­den för hen­nes in­sats i värl­den; se t.ex. Luk 21:24 om hed­ning­ar­na; 22:53 om Je­su fi­en­der; Apg 17:26 om fol­ken; 2 Thess 2:6 om An­tikrist. Sam­ma ut­tryck kan användas om prövning­ar el­ler hemsökel­ser (jfr Hes 22:3). Förloss­ning­en är t.ex. en kvin­nas svåra stund, ”hen­nes stund” (Joh 16:21).

”Stun­den” ut­an bestämning­ar kan syf­ta på värl­dens slut (t.ex. Upp 1:3), dvs. den stund då Gud vi­sar sin makt, ”stun­den för hans dom” (Upp 14:7), den stund han ”har fast­ställt” (Apg 1:7; Dag). I Jo­han­ne­se­vange­li­et används ut­tryc­ket, omväxlan­de med ”min stund” och ”hans stund”, om höjd­punk­ten av Je­su fram­trädan­de i värl­den; se t.ex. 12:27; 17:1; jfr Matt 26:18. Det syf­tar då på hans li­dan­de och död, som för evan­ge­lis­ten är oupplösligt förbund­na med hans se­ger och upphöjel­se.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33