• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Surdeg

För jäsning av bröd använde man i äld­re tid sur­deg, dvs. styc­ken av förut jäst deg, som spa­ra­des från det ena ba­ket till det and­ra. När bröd kal­las sy­rat el­ler osy­rat me­nas att det ba­kats jäst re­sp. ojäst. Båda sla­gen av bröd före­kom­mer i of­fer­la­gar­na (3 Mos 6:17; 7:13). Vid det osy­ra­de brödets högtid får en­dast ojäst bröd ätas, och all sur­deg skall nog­grant avlägs­nas (2 Mos 12:15). Mot den­na bak­grund används sur­de­gen i NT (Matt 16:5-12 med par.; 1 Kor 5:6-8; Gal 5:9) som en bild för smitt­sam onds­ka el­ler kvar­dröjan­de synd. I Matt 13:33 med par. får den däre­mot il­lu­stre­ra Guds ri­kes dol­da men oe­motstånd­li­ga kraft.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33