• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Svartsjuka

Det hebre­is­ka or­det för svart­sju­ka, använt om van­li­ga mänsk­li­ga förhållan­den i t.ex. 4 Mos 5:14; Ords 6:34; 27:4, be­teck­nar i GT också and­ra star­ka li­del­ser. Hit hör käns­lor som all svart­sju­ka är mer el­ler mind­re förbun­den med, kärlek, av­und, vre­de och hat, men även strids­lust och våld­samt en­ga­ge­mang för vik­ti­ga ang­elägen­he­ter. När or­det används om Her­ren är därför åtskil­li­ga översätt­ning­ar möjli­ga, t.ex. ”li­del­se” och ”iver” (Jes 9:7; Jo­el 2:18). I fle­ra såda­na sam­man­hang ta­las sam­ti­digt om vre­de, eld el­ler glöd (Ps 79:5; Jes 26:11; Sak 1:14). Ut­tryckssättet hör sam­man med tan­ken att Gud är he­lig.

Till bi­belns guds­bild hör upp­fatt­ning­en att Her­ren in­te tål några ri­va­ler och att den som till­ber and­ra gu­dar är trolös mot ho­nom. När den tan­ken förutsätts är ”svart­sju­ka” den lämp­li­gas­te översätt­ning­en av det hebre­is­ka or­det. Så är ofrånkom­li­gen fal­let i tex­ter där förhållan­det mel­lan Gud och hans folk skild­ras med öppet ero­tiskt bild­språk (t.ex. Hes 16:38; 23:25; Otro­het). Men sam­ma grund­upp­fatt­ning finns också på såda­na ställen som 2 Mos 20:5; 34:14. NT har över­ta­git ut­tryckssättet i 1 Kor 10:22; 2 Kor 11:2; Jak 4:5.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33