• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Synagoga, synagogföreståndare

Det gre­kis­ka or­det sy­na­gogé be­ty­der or­da­grant ”försam­ling”. Mest känt är det i sin använd­ning om ju­dis­ka försam­ling­ar och gudstjänst­lo­ka­ler. När des­sa in­sti­tu­tio­ner upp­stod är in­te säkert känt, men un­der hel­le­nis­tisk och ro­mersk tid, då allt fler ju­dar lev­de kring­sprid­da i oli­ka länder, fick de stor be­ty­del­se för den ju­dis­ka re­li­gi­ons­ge­men­ska­pen. I ny­tes­ta­ment­lig tid före­kom sy­na­go­gor på al­la plat­ser där ju­dar bod­de i större an­tal. I stor­städer­na fanns of­ta fle­ra, i Je­ru­sa­lem en­ligt tra­di­tio­nens upp­gift t.o.m. hund­ra­tals. Till var­je bygg­nad och försam­ling hörde ett sty­ran­de råd av älds­te, som också dömde i di­sci­plin­frågor (Luk 21:12). En sy­na­gogförestånda­re ha­de den di­rek­ta upp­sik­ten över bygg­na­den och gudstjäns­ter­na.

Sy­na­go­gan ha­de en an­nan funk­tion än temp­let med dess präster och of­fer­li­tur­gi. Bygg­na­den var till för den lo­ka­la försam­ling­ens gudstjänst och skrift­stu­di­um och kal­la­des därför även ”böne­hus” el­ler ”böneställe” (Apg 16:13). Den er­bjöd också hus­rum för till­res­ta med­lem­mar av försam­ling­en, som kun­de utgöras av per­so­ner med ge­men­sam geo­gra­fisk bak­grund (Apg 6:9). Gudstjäns­tens hu­vud­bestånds­de­lar var böner, läsning ur skrif­ten och utlägg­ning av det lästa. Allt om­besörj­des av lekmän, och sy­na­gogförestånda­ren kun­de fritt förde­la upp­gif­ter­na bland de närva­ran­de.

Det framgår av NT att Je­sus själv­klart del­tog i sy­na­go­gans gudstjänst och att Pa­u­lus på si­na mis­sions­re­sor använde den som utgångs­punkt för sin förkun­nel­se, där så var möjligt. De krist­nas gudstjänst­ord­ning växte till väsent­li­ga de­lar fram ur sy­na­go­gans. Det fanns också be­ty­dan­de lik­he­ter mel­lan forn­kyr­kans sakra­la ar­ki­tek­tur och sy­na­go­gor­nas sam­ti­da ut­form­ning. De ju­dis­ka bygg­na­der­nas ut­veck­ling be­ly­ses av tal­ri­ka ut­grävnings­fynd, i hu­vud­sak från ef­ter­bib­lisk tid.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33