• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tabell 3

Månads­sy­stem i bi­beln

Ta­bel­len vi­sar de båda fullständi­ga sy­stem som satt spår i bi­belns sätt att räkna och benämna måna­der­na. Ett äld­re is­ra­e­li­tiskt sy­stem re­pre­sen­te­ras av de al­ter­na­ti­va nam­nen i ko­lumn A; i det­ta sy­stem inföll nyåret på hösten.

A = den ba­by­lo­nis­ka månads­ka­len­dern

B = den ma­ke­do­nis­ka månads­ka­len­dern

C = un­gefärlig mot­sva­rig­het i vår ka­len­der

A B C
1 ni­san (= aviv) 7 ar­te­mi­si­os mars/apr
2 ij­jar (= siv) 8 dai­si­os apr/maj
3 si­van 9 pa­ne­mos maj/ju­ni
4 tam­mus 10 loos ju­ni/ju­li
5 av 11 gor­pi­ai­os ju­li/aug
6 elul 12 hy­per­be­re­tai­os aug/sept
7 tishri (= eta­nim) 1 di­os sept/okt
8 mar­ches­hvan (= bul) 2 apel­lai­os okt/nov
9 ki­slev 3 audy­nai­os nov/dec
10 te­vet 4 pe­ri­tios dec/jan
11 she­vat 5 dystros jan/febr
12 adar 6 xant­hi­kos febr/mars

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33