• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tabell 4

Be­to­ningsförslag till några bib­lis­ka namn

Bi­beln in­nehåller så många namn att al­la in­te lämp­li­gen kan förteck­nas här. Nedanståen­de lis­ta tar in­te upp namn vil­kas be­to­ning lätt kan bestämmas med hjälp av allmänna reg­ler (Namn­for­mer). Sålun­da ute­sluts i re­gel

 • namn där näst sista sta­vel­sen har dif­tong el­ler en vo­kal som följs av två kon­so­nan­ter (to­nen läggs på den­na sta­vel­se);
 • hebre­is­ka namn som slu­tar på -aja (to­nen läggs på ändel­sens förs­ta a);
 • hebre­is­ka namn där to­nen en­ligt hu­vud­reg­ler­na fal­ler på ändel­ser­na -im, -ot el­ler -ajim (-ájim);
 • hebre­is­ka namn som slu­tar på -eel, -iel, -uel, -eam el­ler -oam, ändel­ser som i svensk tra­di­tion har bli­vit tonlösa (to­nen läggs närmast före dem);
 • geo­gra­fis­ka namn som slu­tar på -ien (ändel­sen är en­ligt van­ligt svenskt språkbruk all­tid obe­to­nad, och to­nen läggs närmast före den).

Däre­mot förteck­nas ett ur­val namn för vil­ka reg­ler­na ger otillräck­lig led­ning, särskilt namn där be­to­ning­en be­ror på om näst sista vo­ka­len är lång el­ler kort, vil­ket in­te mar­ke­ras i skrift. Li­kaså upp­tas namn där en fast svensk ut­talstra­di­tion lämp­li­gen ges förtur i strid mot de allmänna reg­ler­na. Ef­tersom namn med ge­men­sam­ma ändel­ser of­ta (fast in­te all­tid) be­to­nas på sam­ma sätt, kan lis­tan ge någon vägled­ning även för som­li­ga namn som in­te åter­finns där.

Försla­gen är re­kom­men­da­tio­ner, av­sed­da som en hjälp åt tvek­sam­ma läsa­re, och gör in­te an­språk på de­fi­ni­tiv gil­tig­het. I många fall är även and­ra be­to­ning­ar fullt försvar­li­ga.

 • Abatáza
 • Ábra­ham
 • Abróna
 • Ábsa­lom
 • Acháikos
 • Achía
 • Achíkam
 • Achíkar
 • Ac­himélek
 • Áchi­or
 • Ac­hitófel
 • Achítuv
 • Adonía
 • Adóra
 • Adramy´ttion
 • Afai´re­ma
 • Ága­bos
 • Ainéas
 • Ája­lon
 • Ak­eldámak
 • Akra­batténe
 • Alex­an­dría
 • Álki­mos
 • Amálek
 • Amása
 • Amfípo­lis
 • Am­minádav
 • Amp­liátus
 • Ananías
 • Androníkos
 • An­ti­ochía
 • Antíochos
 • Ánti­pas
 • Antípa­tris
 • Ápfia
 • Apollófa­nes
 • Apollónia
 • Apóllyon
 • Áqui­la
 • Ára­dos
 • Ára­rat
 • Ára­va
 • Arbéla
 • Ar­cheláos
 • Arétas
 • Ariárat­hes
 • Ári­el
 • Ársa­kes
 • Árte­mas
 • Ásael
 • Asásel
 • Aséka
 • Áse­nat
 • Ashéra
 • Ásh­ke­lon
 • Asótos
 • Asríkam
 • Asty´ages
 • Asúva
 • Asy´nk­ri­tos
 • Átta­los
 • Aurános
 • Avía
 • Avigájil
 • Avimélek
 • Avíram
 • Avíshaj
 • Bagóas
 • Bai­to­mestháim
 • Bákchi­des
 • Bakénor
 • Bála­dan
 • Bárab­bas
 • Barjésus
 • Barjóna
 • Bárna­bas
 • Barnéa
 • Báse­mat
 • Baskáma
 • Batséba
 • Beélse­bul
 • Bektíleth
 • Belbáim
 • Béli­ar
 • Belmáin
 • Bénja­min
 • Be­reníke
 • Bería
 • Bésa­lel
 • Betáne
 • Betánia
 • Betfáge
 • Bétle­hem
 • Bétu­el
 • Boráze
 • Cae­saréa
 • Chai´re­as
 • Clau´dia
 • Clau´di­us
 • Dal­manúta
 • Dáma­ris
 • Dáthe­ma
 • Debóra
 • Delíla
 • Demétri­os
 • Démo­fon
 • Di­oskúrer­na
 • Diótre­fes
 • Do­ry´me­nes
 • Dosíthe­os
 • Éfe­sos
 • Éfraim
 • Éfra­ta
 • Ekbáta­na
 • Elále
 • Elása
 • Elásar
 • Elchánan
 • Eleu´the­ros
 • Elía
 • Éli­av
 • Eliéser
 • Éli­fas
 • Éli­hu
 • Elisháma
 • Élja­kim
 • Elkána
 • Ely­maís
 • Ély­mas
 • Émmaus
 • Épafras
 • Epafrodítos
 • Epai´ne­tos
 • Epífa­nes
 • Epiméni­des
 • Ésau
 • Esh­temóa
 • Eu´me­nes
 • Eu´tychos
 • Euérge­tes
 • Euníke
 • Euódia
 • Eu´pa­tor
 • Eupóle­mos
 • Evjátar
 • Fasélis
 • Fi­ladélfia
 • Filémon
 • Filétos
 • Filólo­gos
 • Filométor
 • Foi´nix
 • For­tunátus
 • Fórum Áppii
 • Fy´ge­los
 • Gábba­ta
 • Gadára
 • Gállio
 • Gamáli­el
 • Gechási
 • Gedéra
 • Gennésa­ret
 • Gerása
 • Gergésa
 • Ge­risím
 • Gíbbe­ton
 • Gidóni
 • Gílboa
 • Gíle­ad
 • Gólgo­ta
 • Górgi­as
 • Gudgóda
 • Ha­dadéser
 • Hadásha
 • Hadíd
 • Hadóram
 • Hakíla
 • Ham­medáta
 • Hanáni
 • Har­magédon
 • Haróshet
 • Hásael
 • Has­armávet
 • Havíla
 • He­gemóni­des
 • He­li­odóros
 • Henádad
 • Hérak­les
 • Hermóge­nes
 • Heródes
 • Heródi­as
 • Heródi­on
 • Hi­erápo­lis
 • Hi­eróny­mos
 • Hilkía
 • Hiskía
 • Hyrkános
 • Iéser
 • Ikóni­on
 • Imálkue
 • Immánu El
 • Isébel
 • Iskári­ot
 • Itámar
 • Jaddúa
 • Jafía
 • Jámnia
 • Janóach
 • Jédutun
 • Jéri­ko
 • Jerócham
 • Je­rubbáal
 • Jéshi­mon
 • Jéshua
 • Jéshurun
 • Jishbáal
 • Jishbóshet
 • Jishía
 • Jísre­el
 • Jívleam
 • Jóac­has
 • Jochánan
 • Jógbe­ha
 • Jojáda
 • Jója­kim
 • Jója­kin
 • Jója­riv
 • Jókmeam
 • Jókneam
 • Jonádav
 • Jóna­tan
 • Jóna­tas
 • Josádak
 • Josávad
 • Jósha­fat
 • Josía
 • Júni­as
 • Kafárnaum
 • Ka­fenáta
 • Kája­fas
 • Kallísthe­nes
 • Kánaan
 • Karéach
 • Kárke­mish
 • Ka­serín
 • Kau´da
 • Ke­dor­laómer
 • Kefíra
 • Keíla
 • Kénch­re­ai
 • Késa­lon
 • Ketúra
 • Kinnéret
 • Kléopas
 • Kolóssai
 • Kóra­sin
 • Kyréne
 • Lása­ros
 • Lásthe­nes
 • Lému­el
 • Le­viátan
 • Líba­non
 • Lúci­us
 • Ly´si­as
 • Lysáni­as
 • Lysímachos
 • Maáfa
 • Maáka
 • Maaséja
 • Mácha­lat
 • Machséja
 • Mackéda
 • Mága­dan
 • Mágda­la
 • Ma­ha­lalél
 • Makpéla
 • Mála­ki
 • Mánachat
 • Mánaen
 • Manóach
 • Marésha
 • Marísa
 • Mat­tat(h)ías
 • Medéva
 • Méfaat
 • Me­fivóshet
 • Mehéta­vel
 • Mel­kisédek
 • Ménachem
 • Me­neláos
 • Menéstheus
 • Merári
 • Meríva
 • Meshésa­vel
 • Me­tushélach
 • Míja­min
 • Milétos
 • Mínja­min
 • Mítre­dat
 • Mi­tyléne
 • Mo­deín
 • Moláda
 • Moréshet
 • Naáma
 • Naáman
 • Náfta­li
 • Natánael
 • Neápo­lis
 • Ne­busára­dan
 • Nekóda
 • Néreus
 • Ner­gal­saréser
 • Nería
 • Netánel
 • Netófa
 • Nikánor
 • Ni­kodémos
 • Ni­koláos
 • Nikópo­lis
 • Níne­ve
 • Noómi
 • Odoméra
 • Óho­la
 • Oholíav
 • Oholíva
 • Oho­liváma
 • Okína
 • Onesífo­ros
 • Onési­mos
 • Onías
 • Ort­hosía
 • Párme­nas
 • Paséach
 • Páta­ra
 • Pátro­bas
 • Pedája
 • Péda­sur
 • Pérga­mon
 • Pérseus
 • Pilátus
 • Píne­chas
 • Piráton
 • Pokéret
 • Pónti­us
 • Pórci­us
 • Póti­far
 • Prócho­ros
 • Pto­le­maís
 • Putéoli
 • Quiríni­us
 • Régi­um
 • Ródo­kos
 • Rucháma
 • Saávan
 • Sáfe­nat Panéach
 • Sála­mis
 • Salmóna
 • Salmóne
 • Sálo­mo
 • Samária
 • Sa­mot­hráke
 • Sanhérib
 • Sanóach
 • Sáre­fat
 • Sáre­tan
 • Sávte­ka
 • Séba­ot
 • Sébu­lon
 • Secúndus
 • Seír
 • Se­leukía
 • Se­rubbábel
 • Serúja
 • Shaalvón
 • Shábbe­taj
 • Shalísha
 • Shammúa
 • Shédeur
 • Shelomít
 • Shemída
 • Shutélach
 • Síbbe­kaj
 • Sidkía
 • Síkyon
 • Sílle­taj
 • Síloa
 • Silvánus
 • Sínai
 • Sippóra
 • Síse­ra
 • Skeu´as
 • Sópa­tros
 • Sosípa­tros
 • Sósthe­nes
 • Sóstra­tos
 • Stéfa­nas
 • Stéfa­nos
 • Sy´ntyche
 • Syrakúsa
 • Taánat Shílo
 • Tabíta
 • Tanchúmet
 • Tappúach
 • Táttenaj
 • Tavéra
 • Tekóa
 • Theódo­tos
 • Theófi­los
 • Thes­sa­loníke
 • Thy­atíra
 • Tibéri­as
 • Tibéri­us
 • Timóthe­os
 • Tirháka
 • Tobía
 • Tres Tabérnae
 • Trófi­mos
 • Tryfósa
 • Ty´chi­kos
 • Uría
 • Ussía

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33