• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Targum

Un­der de sista århund­ra­de­na f.Kr. er­sat­tes hebre­is­kan som ta­lat folk­språk av ara­me­is­kan, ett närbe­släktat språk. Ef­ter hand spred sig då bru­ket att munt­ligt översätta de hebre­is­ka bi­bel­tex­ter­na till folk­språket när de lästes upp i gudstjäns­ten. Åter­giv­ning­en var fri, och man kun­de fo­ga in ut­vidg­ning­ar och kom­men­ta­rer. En sådan översätt­ning kal­la­des targúm, med ett ara­me­iskt ord för ut­tolk­ning. Så småning­om bil­da­des fas­ta ver­sio­ner, som skrevs ner. Fle­ra av dem har helt el­ler del­vis be­va­rats till vår tid. De vitt­nar till­sam­mans om en lång pe­ri­od av ut­veck­ling och be­ar­bet­ning som sträcker sig in i me­del­ti­den, men som­li­ga tor­de ha fått sin hu­vud­sak­li­ga form re­dan un­der de förs­ta århund­ra­de­na e.Kr. Des­sa tar­gu­mer har värde som text­vitt­nen. Trots si­na fria ut­vik­ning­ar ger de i många fall en god föreställ­ning om den hebre­is­ka text­form som le­gat till grund för åter­giv­ning­en. Läsar­ter i den­na gam­la text­form kan därför ibland användas för re­kon­struk­tion av ori­gi­nal­tex­ten.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33