• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tarshish

San­no­likt den han­dels­plats som gre­ker­na kal­la­de Tar­tes­sos och som tros ha le­gat vid myn­ning­en av Gu­a­dalqui­vir på Spa­ni­ens sydvästkust. Den tillhörde un­der lång tid fe­niki­er­nas ko­lo­ni­alvälde. Tarshish be­trak­ta­des som den kända värl­dens västli­gas­te ut­post; jfr Ps 72:10; Jon 1:3. Sam­mansätt­ning­en ”Tarshish-skepp” kan syf­ta på far­tyg som seg­la­de dit (2 Krön 9:21; 20:36 f.; Ps 48:8) men blev också en allmän term för långfärds­far­tyg (så översätts den i Jes 2:16). Med sin stor­lek och si­na ri­ka las­ter får des­sa skepp ibland sym­bo­li­se­ra mänsk­ligt över­mod.

Det geo­gra­fis­ka nam­net per­so­ni­fie­ras i 1 Mos 10:4; 1 Krön 1:7. Ett par li­ka­ly­dan­de per­son­namn i 1 Krön 7:10; Est 1:14 har ing­et di­rekt sam­band med det.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33