• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tecken

Be­grep­pet tec­ken, i grund­tex­ten företrätt bl.a. av det hebre­is­ka or­det ot och det gre­kis­ka se­mei´on, spe­lar stor roll i bi­beln, framför allt för till­va­rons re­li­giösa tolk­ning.

Kon­kre­ta föremål kan i bib­lis­ka sam­man­hang lik­som hos oss tjäna som sym­bo­ler och sam­lings­tec­ken (4 Mos 2:2). I en lik­nan­de me­ning upp­fat­tas re­li­giösa in­sti­tu­tio­ner, t.ex. omskärel­sen, påsken och sab­ba­ten, som tec­ken: de skall hålla sam­man fol­ket och påmin­na om dess förbund med Gud (1 Mos 17:11; 2 Mos 13:9; 31:13; Hes 20:20). På sam­ma sätt be­skrivs i 5 Mos 6:4-9 Guds ord el­ler lag; jfr de böne­kaps­lar, te­fillín, som from­ma ju­dar bär med tan­ke på det­ta bi­belställe.

Märkvärdi­ga och ovan­li­ga ting be­skrivs of­ta som gu­dom­li­ga bud­skap. När tec­ken­tyd­ning kri­ti­se­ras till­sam­mans med drömtyd­ning, spådoms­konst och troll­dom (3 Mos 19:26; Jer 27:9; Mik 5:12) bott­nar kri­ti­ken i att det in­te är Is­ra­els Gud man vänder sig till; det är ba­ra hans bud­skap som förtjänar till­tro. Un­der­verk kan va­ra tec­ken som be­kräftar att någon är sänd av ho­nom (2 Mos 4:1-9; 1 Kung 13:3; 2 Kung 20:8-11).

Pro­fe­ter­na åskådliggör sin förkun­nel­se med märkvärdi­ga be­te­en­den, som blir un­der­vi­san­de tec­ken för åskådar­na (Jes 20:3; Hes 4:3). I såda­na sam­man­hang kal­las också de själva och de­ras anhöri­ga för tec­ken (Jes 8:18; Hes 24:24). I en allmänna­re me­ning blir from­ma människor tec­ken för omvärl­den ge­nom sin tro på Gud (Ps 71:7), lik­som de ogud­ak­ti­ga blir var­nan­de tec­ken ge­nom de olyc­kor som drab­bar dem (5 Mos 28:46).

Is­ra­e­li­ter­nas be­fri­el­se från sla­ve­ri­et i Egyp­ten är ett av den bib­lis­ka re­li­gi­o­nens ständigt åter­kom­man­de grund­mo­tiv. Ut­tryc­ket ”tec­ken och un­der” före­kom­mer of­ta i det­ta sam­man­hang (5 Mos 6:22; 26:8; Ps 135:9; Jer 32:20; Bar 2:11; Apg 7:36). De ”siar­präster” som i grund­berättel­sen försöker ef­ter­lik­na Mo­ses och Arons un­der­verk (2 Mos 7:11, 22 osv.) åskådliggör tan­ken att det också finns fals­ka pro­fe­ter som gör fals­ka tec­ken; jfr 5 Mos 13:1-4; Matt 24:24; Upp 13:13 f.

In­tres­set för tec­ken får en ny in­rikt­ning i GT:s se­na­re skikt. Säll­sam­ma fe­no­men skall förebåda sto­ra omvälv­ning­ar (Jo­el 2:30). I den ut­om­bib­lis­ka apo­ka­lyp­ti­ken framläggs utförli­ga tan­kar om världsförlop­pets sista fa­ser och om fruk­tansvärda ka­ta­stro­fer som förebådar dem. Des­sa läror är bak­grun­den till evan­ge­li­er­nas tal om teck­nen ”för ti­der­na” (Matt 16:3), för Kristi åter­komst och värl­dens slut (Matt 24:3-36 med par.). I en lik­nan­de me­ning kal­las också Up­pen­ba­rel­se­bo­kens sy­ner för tec­ken (12:1, 3; 15:1).

Tan­ken på pro­fe­ter som gör tec­ken, och som själva är tec­ken, tillämpas i stegrad form på Je­sus själv. En­ligt evan­ge­li­er­na kun­de man upp­fat­ta vem han var när han lev­de på jor­den, trots att han in­te vil­le vi­sa några känne­tec­ken på sin gu­dom­lig­het (Matt 16:1-4 med par.; jfr Joh 2:18). He­la hans fram­trädan­de var ett tec­ken. Det upp­fat­ta­des av dem som ha­de and­lig synförmåga men väck­te ba­ra motstånd hos and­ra (Luk 2:34). Pa­u­lus kan säga lik­nan­de ting om de krist­na och de­ras be­te­en­de (1 Kor 14:22-25).

Läran att un­der­verk är tec­ken med en bestämd in­nebörd ut­veck­las särskilt tyd­ligt i Jo­han­ne­se­vange­li­et. Där inskärps ständigt att det väsent­li­ga i en säll­sam händel­se är vad Gud vill säga ge­nom den. Je­su un­der­verk skall främst väcka tro. Ba­ra den som tror har upp­fat­tat ”teck­net”; se t.ex. Joh 6:26 f.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33