• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tetrark

Ti­teln be­ty­der or­da­grant ”härs­ka­re över en fjärde­del”, dvs. över en del av ett ri­ke; jfr her­tigdöme­na i äld­re svensk histo­ria. Ro­mar­na gav den bl.a. åt de lyd­furs­tar som ef­ter He­ro­des den sto­res död de­la­de hans ri­ke. Han ha­de bu­rit kun­ga­ti­teln. Att de fick he­ta tet­rar­ker be­tyd­de att de ha­de mind­re självständig­het och lägre rang. Ti­teln förbinds i NT med He­ro­des An­ti­pas, den ju­dis­ke re­gen­ten i Ga­li­leen på Je­su tid (Matt 14:1; Luk 3:19; 9:7; Apg 13:1), en gång också med ett par furs­tar i an­gränsan­de områden (Luk 3:1).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33