• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Timme

Dyg­net räkna­des i Egyp­ten från sol­uppgång till sol­uppgång, i Ba­by­lo­ni­en från sol­nedgång till sol­nedgång. Båda ord­ning­ar­na tycks ha före­kom­mit bland is­ra­e­li­ter­na, men den sistnämn­da slog ef­ter hand ige­nom (2 Mos 12:18; 3 Mos 23:32). Den tillämpas även i NT när det är fråga om ju­dis­ka förhållan­den (Luk 23:54); and­ra tex­ter kan tänkas utgå från ro­mar­nas dygnsräkning, som börja­de på mor­go­nen (Apg 20:7). Nat­ten in­de­la­des hos ba­by­lo­ni­er­na i tre vakt­pe­ri­o­der (”väkter”). Sam­ma sy­stem skym­tar i GT (1 Sam 11:11; Klag 2:19), kanske också i Luk 12:38, där grund­tex­ten nämner den and­ra och den tred­je pe­ri­o­den. I NT har an­nars ro­mar­nas in­del­ning av nat­ten sla­git ige­nom. Den om­fat­ta­de fy­ra pe­ri­o­der (Mark 13:35).

Ti­den på da­gen anges of­ta med allmänna ut­tryck (t.ex. ”den he­tas­te ti­den”, 1 Mos 18:1). En in­del­ning i tolv tim­mar är dock ti­digt be­lagd i bi­belns omvärld. Hur långt den tillämpats i GT framgår in­te klart av några tex­ter, men en­ligt en tolk­ning av 2 Kung 20:11 har man använt solur. I NT är tolv­tim­mars­da­gen välkänd (Joh 11:9), och ti­den anges med ut­tryck som ”tred­je tim­men” och ”sjätte tim­men”. Räkning­en utgår från sol­uppgång­en, alltså i ge­nom­snitt från sex­ti­den på mor­go­nen. ”Tred­je tim­men” mot­sva­rar un­gefär kl. 9, ”sjätte tim­men” kl. 12. En om­skriv­ning kan göra den över­sat­ta tex­ten tyd­li­ga­re, t.ex. ”mitt på da­gen” (Joh 4:6); ”ti­den för ef­ter­mid­dagsbönen” (Apg 3:1). Grund­tex­tens ut­tryck har dock åter­getts or­da­grant på några ställen där de är fast förank­ra­de i svensk tra­di­tion, sam­ti­digt som tidmätning­ens nog­grann­het är vik­tig för sam­man­hang­et.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33