• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tionde

Plik­ten att ge en ti­on­del av skörd och an­nan in­komst re­gle­ras i la­gar i 3-5 Mos. Des­sa motsäger del­vis varand­ra, vil­ket tor­de be­ro på att de åter­speg­lar prax­is un­der oli­ka ti­der. La­gar­na i 5 Mos är äld­re än de i 3-4 Mos, som tillhör Mo­seböcker­nas s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skikt. En­ligt 5 Mos 14:22-27 skall is­ra­e­li­ten var­je år föra en ti­on­del av sin skörd till hel­ge­do­men och där hålla måltid till­sam­mans med sin fa­milj men också tänka på le­vi­ter­na i lan­det, som in­te har någon jor­de­gen­dom. En­ligt de följan­de ver­ser­na (28 f.; jfr 26:12-15) skall he­la ti­on­det vart tred­je år till­fal­la le­vi­ter­na och and­ra behövan­de. En­ligt de präster­li­ga la­gar­na skall allt ti­on­de lämnas till le­vi­ter­na, som i sin tur skall ge ti­on­de av det mot­tag­na till präster­na (4 Mos 18:20-32). Olik­he­ter­na av­speg­lar att av­sik­ten med ti­on­det är fler­fal­dig. Det är ett tec­ken på tack­sam­het och ett erkännan­de av att jor­den är Her­rens; det är han som ger växt och skörd. En­ligt 5 Mos har det också ett so­ci­alt syf­te: det är till för dem som behöver hjälp. I 3-4 Mos be­to­nas ti­on­dets be­ty­del­se för att gudstjäns­ten i temp­let skall kun­na upprätthållas; jfr Neh 12:44 f.

Ti­on­det förutsätts i allmänhet om­fat­ta ”jor­dens gröda och trädens frukt” (3 Mos 27:30); på två ställen ta­las om ti­on­de av bo­skap (3 Mos 27:32 f.; 2 Krön 31:5 f.; jfr Tob 1:6). Ibland nämns ti­on­det och först­lingsoff­ren till­sam­mans, och det har an­ta­gits att de i grun­den är två aspek­ter av sam­ma sak.

Den rab­bins­ka tra­di­tio­nen sam­ord­na­de GT:s bestämmel­ser till ett en­het­ligt sy­stem; jfr Tob 1:7 f. med not. I klar­he­tens in­tres­se dis­ku­te­ra­de och bestämde man också vil­ka va­ror och si­tu­a­tio­ner som skul­le beröras av ti­on­de­plik­ten. För from­ma människor kun­de det bli en källa till stolt­het att man följ­de såda­na bestämmel­ser i de­talj. Det­ta nämns med kri­tik på några ställen i NT (Matt 23:23; Luk 11:42; 18:12). Å and­ra si­dan finns forn­kyrk­li­ga tex­ter där det ju­dis­ka ti­on­det ses som ett berömvärt föredöme i giv­mild­het, svårt för de krist­na att nå upp till.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33