• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tolv

Tolv­ta­let åter­kom­mer ständigt i bi­beln, of­ta med en sym­bo­lisk ladd­ning (Tal­mystik). In­tres­set för ta­let kan förkla­ras bl.a. med att tolv är pro­duk­ten av de vik­ti­ga ta­len tre och fy­ra och med årets in­del­ning i tolv måna­der. Det fanns också sif­fer­sy­stem i bi­belns omvärld som bygg­de på ta­len sex el­ler tolv. Bi­beln kny­ter framför allt tolv­ta­let till Is­ra­els stam­mar. I NT överförs det på Je­su närmas­te lärjung­ar, som of­ta kal­las ”de tolv”. De upp­fat­tas alltså som kärnan i ett nytt, he­ligt folk (jfr Matt 19:28; Jak 1:1; Upp 7:4-8; 21:12-21).

Fler använd­ning­ar av tolv­ta­let kan stå i sam­band med sam­ma tan­kekrets. Det är dock svårt att avgöra när någon sym­bo­lik är ak­tu­ell och när tex­ter­na ba­ra vill ge bok­stav­li­ga el­ler av­run­da­de an­tals­upp­gif­ter. Ex­em­pel på påfal­lan­de tolv­tal finns i berättel­ser­na om min­nes­ste­nar­na vid Jor­dan (Jos 4) och om brödund­ret (Matt 14:20 med par.), i be­skriv­ning­ar av temp­lets in­ven­ta­ri­er (1 Kung 7:25) och av det him­mels­ka Je­ru­sa­lem (Upp 21:12), lik­som i sam­manföran­det av de s.k. mind­re pro­fe­ter­na till en grupp (Syr 49:10).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33