• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tröst, trösta, tröstare

Det gre­kis­ka ord för ”trösta” som of­tast används i NT (para­ka­lei´n) kan också ha be­ty­del­ser som ”upp­munt­ra”, ”dri­va på” el­ler ”ma­na”. Be­grep­pet tröst blir däri­ge­nom vi­da­re än i nu­ti­da dag­ligt tal och in­ne­fat­tar att själs­li­vet i sin hel­het återupprättas och stärks. När så sker är det en­ligt NT i sista hand Guds verk (2 Kor 1:3 f.; 7:6; jfr Jes 51:12). Be­teck­ning­en ”Hjälpa­ren” för den he­li­ga an­den har an­knyt­ning till den­na tan­ke (se Joh 14:16 med not). I GT finns också en rad ställen som hand­lar om hur Gud tröstar sitt folk (t.ex. Jes 12:1; 40:1; 49:13; 61:2; 66:13). Fle­ra av dem har i ju­disk tra­di­tion knu­tits till förhopp­ning­en om Mes­si­as. Han har därför också kal­lats Trösta­ren. Att vänta på ho­nom är en­ligt det­ta språkbruk att vänta på Is­ra­els tröst (Luk 2:25). Att bli tröstad är att få del av li­vet i den kom­man­de värl­den (Matt 5:4; Luk 16:25).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33