• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tullindrivare

Ro­mar­na drev un­der sin oc­ku­pa­tion av det ju­dis­ka lan­det in en rad skat­ter på bl.a. jord, löse­gen­dom och han­dels­trans­ak­tio­ner. En del av­gif­ter upp­togs som tull vid gränser och stads­por­tar. Skat­ter och tul­lar ar­ren­de­ra­des till stor del ut: mot en fast av­gift fick en fi­nans­man (på la­tin pub­licánus) rätten att uppbära av­gif­ter in­om ett bestämt område. I nor­ma­la fall blev det­ta en lönan­de affär för ho­nom. För själva in­driv­ning­en använde han i sin tur lo­ka­la re­pre­sen­tan­ter. De tullin­dri­va­re (på gre­kis­ka telónai) som nämns i evan­ge­li­er­na var säker­li­gen såda­na lo­kalt an­ställ­da; en av dem, Sac­ka­i­os (Luk 19:2), ha­de en över­ord­nad ställ­ning. Det hat och förakt som mötte des­sa per­so­ner be­rod­de både på skat­te­tryc­kets tyngd, på det pri­va­ta god­tyc­ke som sy­ste­met möjlig­gjor­de och på det stötan­de i att ju­dar sam­ar­be­ta­de med oc­ku­pa­tions­mak­ten.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33