• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tunga, tungor, tungotal

I den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga hebre­is­kan får kropps­de­lar of­ta företräda ett brett spekt­rum av funk­tio­ner och till­stånd. Tung­an står i GT för ta­let i dess många for­mer, of­ta de on­da (”ha­la tung­or”, Ps 12:3; ”häts­ka tung­or”, Hos 7:16; ”klu­ven tunga”, Ords 6:12). ”Tred­je tung­an” är en spe­ci­ell be­teck­ning för förtal som finns i grund­tex­ten till Syr 28:14 f. Det hebre­is­ka or­det för tunga (lashón) kan dess­utom be­teck­na språk i allmänhet (”främman­de tung­omål”, Jes 28:11). Så är det också med mot­sva­ran­de ord i gre­kis­kan (glóssa). En spe­ci­ell ut­veck­ling av det ut­tryckssättet spe­lar stor roll i NT. ”Ta­lan­de med tung­or” och ”tungo­tal” be­teck­nar där en form av ex­tas, som Pa­u­lus berör i 1 Kor 12-14. Den ytt­ra­de sig i ljud som var obe­grip­li­ga för om­giv­ning­en (14:2); de be­trak­ta­des som ut­tryck för Guds an­des närva­ro, kanske som äng­lar­nas språk (13:1). Det före­kom att man tol­ka­de lju­den, dvs. åter­gav dem med be­grip­li­ga ord (14:13). Förmågan att göra det­ta räkna­des i lik­het med själva tungo­ta­let som en gåva av An­den (12:10). Des­sa upp­le­vel­ser, som har mot­sva­rig­he­ter i nu­ti­da krist­na försam­ling­ar, fram­står även i Apg 10:46; 19:6 som nor­ma­la in­slag i ur­kyr­kans liv.

Den händel­se som skild­ras i Apg 2:1-11 tycks däre­mot av förfat­ta­ren ha upp­fat­tats som ett enaståen­de un­der: när An­den kom till den förs­ta krist­na försam­ling­en kun­de dess med­lem­mar göra sig förstådda, obe­ro­en­de av vil­ka språk lyss­nar­na behärs­ka­de. Den sym­bo­lis­ka in­nebörden i den­na berättel­se är att det krist­na bud­ska­pet skul­le upp­fat­tas av al­la folk i värl­den. Tex­ten utgör NT:s mot­pol till berättel­sen om språkförbist­ring­en vid torn­byg­get i Ba­bel (1 Mos 11:1-9).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33