• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tyros

Nu­ti­dens Tyr (el­ler Sur) vid me­del­havs­kus­ten i södra de­len av sta­ten Li­ba­non. I bib­lisk tid var Ty­ros jämte Si­don en av fe­niki­er­nas le­dan­de städer. En av sta­dens re­gen­ter på 900-ta­let f.Kr., Hi­ram I, upp­träder i 1 Kung 5; 9:10-14, 27 som en likvärdig, vänligt sin­nad, han­dels­part­ner till Sa­lo­mo. Till sam­ma dy­nasti hörde den i 1 Kung 16:31 omnämn­de Et­baal, vars dot­ter Ise­bel blev Ac­havs hust­ru. I båda fal­len nämns i den bib­lis­ka histo­ri­e­skriv­ning­en med ogil­lan­de och fa­sa att förbin­del­ser­na led­de till främman­de guds­dyr­kan i Is­ra­el. Sam­ti­digt står en le­gen­da­risk glans av ri­ke­dom, makt och vis­het kring nam­net Ty­ros (jfr Jes 23; Hes 26-28).

Ty­ros var an­lagt på en ö, och dess go­da försvarsmöjlig­he­ter kom­plet­te­ra­des med befäst­ning­ar på fast­lan­det. Sta­den kun­de ovan­ligt väl hävda sig mot ag­gres­si­va stor­mak­ter men måste be­ta­la dry­ga skat­ter till as­sy­ri­er­na. På 500-ta­let f.Kr. uthärda­de den framgångs­rikt en lång­va­rig belägring av Ne­bu­kad­nes­sar (jfr Hes 29:17 med not). Däre­mot in­togs den vid 300-ta­lets slut av Alex­an­der den sto­re. Han bygg­de un­der belägring­en en vall ut till ön, som däri­ge­nom förvand­la­des till halvö. Trots hans grym­ma be­hand­ling av sta­den lyc­ka­des den på nytt få sin självständig­het erkänd av hans hel­le­nis­tis­ka ef­terfölja­re, se­na­re även av ro­mar­na. Den nämns i bi­belns gre­kisk­språki­ga de­lar of­tast till­sam­mans med Si­don men ibland en­sam (2 Mack 4:18, 32, 44, 49; Mark 7:24; Apg 21:3, 5, 7).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33