• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Uppenbarelsetältet, tält, boning, boningen

Bi­belns tra­di­tio­ner om pat­ri­ar­ker­nas och Mo­ses tid be­skri­ver en kring­flac­kan­de livs­form, na­tur­lig för her­dar och no­ma­der. Den be­trak­tas ibland som ett ide­al: det var i den­na till­va­ro Is­ra­el kom Gud närmast (Hos 12:9). Fle­ra ord med be­ty­del­ser­na ”tält”, ”hus” och ”bo­ning” kan därför användas omväxlan­de i bi­beln, i syn­ner­het när de har sym­bo­lisk ladd­ning, vil­ket of­ta är fal­let. Människans förgäng­li­ga kropp kan t.ex. kal­las hen­nes bo­ning el­ler tält (Jes 38:12; 2 Kor 5:1; 2 Pet 1:13); döds­ri­ket är dödens och skug­gor­nas bo­ning (Ords 2:18; 7:27). Sam­ma typ av ord används om Her­rens bo­ning i him­len (Ps 18:12; 104:2 f.; Jes 63:15; Am 9:6; 2 Mack 3:39), men dess­utom be­skrivs ett tält som hans bo­ning på jor­den.

En­ligt Mo­seböcker­na förde fol­ket un­der öken­vand­ring­en med sig en flytt­bar tält­hel­ge­dom, en sed som också är känd från and­ra forn­ti­da no­mad­kul­tu­rer och från ara­bis­ka stam­mar fram till vår tid. Det­ta he­li­ga tält har stor re­li­giös och sym­bo­lisk be­ty­del­se i Is­ra­els tra­di­tio­ner, där det be­skrivs och benämns på fle­ra oli­ka sätt.

I ett äld­re berättel­seskikt nämns ett oan­sen­ligt tält, som kal­las up­pen­ba­rel­setältet. Mo­se re­ser det ut­anför lägret, och det är hans mötes­plats med Gud (2 Mos 33:7-11). I det yng­re s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skik­tet be­skrivs utförligt en prakt­full anlägg­ning med brädstom­me på sil­ver­sock­lar, pla­ce­rad i lägrets mitt. Den kal­las ibland ”förbunds­teck­nets (dvs. ar­kens) bo­ning” el­ler ”bo­ning­en”, ibland ”up­pen­ba­rel­setältet” el­ler ”tältet” (2 Mos 25-31; 35-40). Ett ex­tra över­drag av tält­duk be­skrivs som ”ett tält över bo­ning­en” (2 Mos 26:7). I 4 Mos be­skrivs anlägg­ning­ens han­te­ring un­der vand­ring­en (kap. 1-4). En­ligt of­fer­la­gar­na i 3 Mos är den plat­sen för al­la of­fer och re­nings­ri­ter. Den fram­står alltså som ett re­gelrätt tem­pel men är också den plats där Mo­se möter Gud (4 Mos 7:89; jfr 3 Mos 9:23). Oli­ka bil­der av up­pen­ba­rel­setältet tycks alltså ef­ter hand ha smält sam­man, och prak­ten i Sa­lo­mos tem­pel åter­speglas i skild­ring­en av öken­ti­den.

En­ligt Jos 18:1 fick tält­hel­ge­do­men ef­ter in­vand­ring­en i Ka­naan sin plats i Shi­lo ca 30 km norr om Je­ru­sa­lem. Hel­ge­do­men där kal­las i tra­di­tio­nen både tält och tem­pel (1 Sam 2:22; 3:3). En­ligt 1 Krön 21:29 stod tältet på Da­vids tid i Gi­von ca 10 km nordväst om Je­ru­sa­lem (jfr 2 Krön 1:3). Per­ma­nen­ta anlägg­ning­ar på des­sa plat­ser kan ha påver­kat skild­ring­ar­na av öken­ti­dens tält. Om dess fort­sat­ta öden finns ba­ra sprid­da no­ti­ser. En­ligt 2 Sam 6:17 res­te Da­vid ett tält åt ar­ken i Je­ru­sa­lem (jfr 2 Krön 1:4), och en­ligt 1 Kung 8:4 fördes up­pen­ba­rel­setältet in i Sa­lo­mos tem­pel.

Ge­nom des­sa hop­kopp­ling­ar har up­pen­ba­rel­setältet och temp­let bli­vit ut­byt­ba­ra sym­bo­ler för Guds närva­ro och mötet mel­lan jord och him­mel. En­ligt 2 Mos 25:9 skul­le Mo­se göra bo­ning­en ef­ter en före­bild som Gud vi­sa­de ho­nom. Den har därför upp­fat­tats som en form­lig av­bild av Guds egen bo­ning i him­len, hans ”tält” (Vish 9:8; Heb 8:2; 9:11; Upp 13:6). Sam­ma bild­språk används i NT om hans slut­li­ga närva­ro hos de sa­li­ga (Upp 7:15; 21:3) men också om hans närva­ro på jor­den ge­nom Kristus (Joh 1:14; or­det för ”bod­de” kan bok­stav­ligt åter­ges med ”tälta­de”).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33