• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Urim och tummim

Föremål med vars hjälp man – ge­nom något slags lott­kast­ning – sökte ut­fors­ka Guds vil­ja. Ett ex­em­pel på de­ras använd­ning ges i 1 Sam 14:41 f. Man känner in­te till be­ty­del­sen av de hebre­is­ka or­den (urím, tummím), in­te hel­ler föremålens ut­se­en­de. Tro­li­gen var de två till an­ta­let, men också det­ta är osäkert. En­ligt 2 Mos 28:30; 3 Mos 8:8 förva­ra­des de i överste­prästens ämbets­dräkt, och rätten att använda dem fram­står som ett präster­ligt pri­vi­le­gi­um i 5 Mos 33:8; Esr 2:63; Neh 7:65. På två ställen som yt­ter­li­ga­re be­ly­ser de­ras funk­tion (4 Mos 27:21; 1 Sam 28:6) nämns ba­ra det ena or­det, i översätt­ning­en åter­gi­vet med ”ora­kel”.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33