• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Utvald

Ut­tryc­ket används på fle­ra sätt i bi­beln, bl.a. som en var­dag­lig kva­li­tets­be­teck­ning för t.ex. ste­nar (1 Kung 5:17) och sol­da­ter (1 Kung 12:21). Van­li­gen har det en mer per­son­lig klang. Någon, of­tast Gud, har fällt ett be­ty­del­se­fullt avgöran­de. Det kan be­trak­tas som både känslo­ut­tryck och vil­jeytt­ring. Att va­ra ut­vald är att va­ra äls­kad av Gud; va­let styrs av hans fria vil­ja.

I den­na me­ning har Gud ut­valt per­so­ner som spe­lar en be­ty­del­se­full roll i hans pla­ner, t.ex. Ab­ra­ham (1 Mos 18:19), Ja­kob (Ps 105:6), Da­vid (Ps 78:70), Sa­lo­mo (Vish 9:7) och Je­re­mia (Jer 1:5). Även den per­sis­ke kung­en Ky­ros är på sam­ma sätt hans red­skap (Jes 45:1-4). Le­vis stam är ut­vald till präster­lig tjänst (5 Mos 21:5; 1 Krön 15:2), och Je­ru­sa­lem är ut­valt till att va­ra den rätta plat­sen för gudstjäns­ten (5 Mos 12:10 f.; 1 Kung 8:16). He­la Is­ra­el har en sådan kal­lel­se i förhållan­de till and­ra folk i sin egen­skap av Her­rens ”tjäna­re” (Jes 49:1-6). Her­ren har, av nåd och ut­an tan­ke på de­ras förtjäns­ter, valt ut is­ra­e­li­ter­na till vitt­nen om hans kärlek och makt (5 Mos 7:6 f.; Jes 43:10, 20). De är hans ut­val­da (5 Mos 10:15; Ps 105:43; Jes 65:9). I se­na­re tex­ter används det­ta ut­tryck om de trog­na och from­ma (Vish 3:9; Syr 2:5), någon gång om äng­lar­na (Tob 8:15; jfr 1 Tim 5:21).

Sam­ma tan­kar åter­kom­mer i NT men tillämpas där spe­ci­ellt på Je­sus och hans ef­terfölja­re. Je­sus, Mes­si­as, är den ut­val­de som Gud äls­kar och som fullgör Guds vil­ja (Matt 3:17 med par.; jfr Luk 23:35). De krist­na är Guds nya folk (1 Pet 2:9; jfr Luk 2:14). Ut­tryc­ket ”de ut­val­da” används särskilt om dem som kom­mer att bestå i den sista ti­dens prövning­ar (Matt 24:22 med par.) men också i allmänna­re me­ning om de tro­en­de (t.ex. Kol 3:12; jfr Joh 15:16; 1 Kor 1:27). Per­so­ni­fi­e­ra­de försam­ling­ar kal­las ut­val­da i 2 Joh v. 1, 13.

Läran att Gud har ut­valt de tro­en­de hör sam­man med NT:s tan­kar om Guds plan för värl­dens rädd­ning (Rom 8:28 ff.; 1 Pet 1:2). Frågan om dess förhållan­de till människans fria vil­ja har dis­ku­te­rats myc­ket i kris­ten tra­di­tion men spe­lar ing­en större roll i NT. Pa­u­lus berör den dock i Rom 9:11-24.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33