• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Väldig

”Den Väldi­ge” åter­ger i den­na översätt­ning ett ålder­dom­ligt hebre­iskt guds­namn, Shaddáj, vars egent­li­ga be­ty­del­se är okänd. Möjli­gen häng­er nam­net sam­man med ett ac­ka­diskt ord för ”berg”. Sep­tu­a­gin­ta översätter nam­net på fle­ra sätt, ibland med or­det pan­to­krátor ”allhärs­ka­ren” (som van­li­gen står för ”Se­ba­ot”). Vul­ga­ta åter­ger of­tast nam­net med (déus) omnípo­tens ”den allsmäkti­ge (Gu­den)”, en tolk­ning som över­ta­gits i äld­re svens­ka bib­lar. I före­lig­gan­de översätt­ning har däre­mot en me­ra allmän term valts, som kan fun­ge­ra när nam­net i grund­tex­ten används i ett slags ord­lek (Jes 13:6; Jo­el 1:15) och som in­te ge­nom en alltför bestämd och pre­ci­se­rad in­nebörd säger mer än ori­gi­na­let.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33