• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Vän

”Kung­ens vän” var en van­lig ti­tel vid forn­ti­dens ori­en­ta­lis­ka hov. Den be­tyd­de att ve­derböran­de var rådgi­va­re el­ler ämbets­man, in­te att han stod i per­son­ligt vänskapsförhållan­de till kung­en. Ex­em­pel på det­ta språkbruk före­kom­mer i GT (2 Sam 15:37; även i grund­tex­ten till 1 Kung 4:5, ”rådgi­va­re”) men framför allt i Tillägg till GT (t.ex. 1 Mack 2:18; 10:20; 2 Mack 7:24; Est Gr 1:3; 3:1; Till Dan C:2). I det se­leu­ki­dis­ka ri­ket var bru­ket av ti­teln no­ga re­gle­rat. Det fanns fle­ra klas­ser av ”vänner” med oli­ka rang (1 Mack 10:65), och man kun­de stå på vänte­lis­ta för att bli ”vän” när det upp­stod en va­kans (2 Mack 14:26). Ef­tersom sam­ma ord används på ett allmänna­re sätt om van­li­ga vänner, bundsförvan­ter el­ler anhäng­a­re är det ibland oklart om den tek­nis­ka be­ty­del­sen före­lig­ger el­ler ej, t.ex. Joh 19:12. En sådan oklar­het finns också i Apg 13:1, där ut­tryc­ket ”upp­fost­rad till­sam­mans med” möjli­gen är en he­der­sti­tel.

Släkt­skaps­ord används ibland på lik­nan­de sätt. An­sed­da per­so­ner kun­de kal­las med­lem­mar av kung­a­hu­set el­ler kung­ens släkt (1 Mack 3:32; 10:89) och en rådgi­va­re med stor auk­to­ri­tet få ti­teln ”kung­ens fa­der” (Est Gr E:11; 1 Mack 11:32). ”Mäster Hi­ram” (2 Krön 2:13; 4:16) har i grund­tex­ten en sådan fa­der­sti­tel.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33