• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Vulgata

Or­det be­ty­der ”den allmänna”, dvs. den allmänt erkända och bru­ka­de (översätt­ning­en). Så kal­las den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kans of­fi­ci­el­la, la­tins­ka, ver­sion av bi­beln. Dess nor­me­ran­de ställ­ning fast­slogs först på 1500-ta­let, då den också börja­de spri­das i tryck­ta upp­la­gor. Tex­ten fick däre­mot i hu­vud­sak sin ut­form­ning re­dan av kyr­ko­fa­dern Hi­e­ro­nymus (död 420 e.Kr.). Den­ne ha­de fått upp­dra­get att re­vi­de­ra den dit­tills använda la­tins­ka översätt­ning­en, som börjat upp­träda i en okon­trol­ler­bar mängd va­ri­an­ter, så att be­ho­vet av en en­het­lig text bli­vit påträng­an­de. Re­vi­sio­nen ut­veck­la­des ef­ter hand till en verk­lig nyöversätt­ning. Un­der ar­be­tet med GT, som pågick un­der årtion­de­na kring år 400, gick Hi­e­ro­nymus till­ba­ka till den hebre­is­ka tex­ten och sökte hjälp av ju­dis­ka lärda med dess tolk­ning. Tack va­re den­na kon­takt med en gam­mal hebre­isk textt­ra­di­tion är Vul­ga­ta använd­bar som text­vitt­ne för GT. Den har mind­re be­ty­del­se i fråga om Tillägg till GT och NT.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33